Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży Produktów, których producentem i sprzedawcą jest Ignition Łukasz Bujak z siedzibą w 05-530 Dobiesz, ul. Wolska 74a, NIP: 812-119-90-51, REGON: 140962621 (dalej: Sprzedawca); adres email do korespondencji: lukasz@dobrydestylator.pl

 2. Produkty dostępne są na witrynie internetowej: www.dobrydestylator.pl 

 3. OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży produktów i stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną, mailową, SMSową lub pisemną. 

 4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy oraz na stronie www.dobrydestylator.pl

 5. Dane osobowe pozyskiwane przez Sprzedawcę, wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Dane osobowe użytkownika - Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2

 1. Informacje zamieszczone w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach Sprzedawcy,  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej oraz technologii produkcji.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór, przeznaczenie czy zastosowanie produktów nabytych od Sprzedawcy.

 3. Produkty Sprzedawcy dostarczane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami wskazanych specyfikacji technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie uzgodnione i zapisane w potwierdzeniu zamówienia.

 4. Produkty Sprzedającego wykonywane są w dużym stopniu ręcznie, mogą więc w nieznacznym stopniu różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach, bez wpływu na ich funkcjonowanie. O ile Strony nie ustalą inaczej dopuszczalna jest tolerancja wymiarów +/- 2% od podanej w specyfikacji danego Produktu, ze względu na nieseryjny charakter powstawania Produktów. Nie może być to podstawą reklamacji.

§ 3

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza pełne wypełnienie "Formularza Zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu, w tym prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych, wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.

 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą traktowane jako złożone najbliższego dnia roboczego.

 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, listownie lub sms). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.

 4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia, a także w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 5. Czas realizacji przygotowania i wysyłki zamówionego produktu każdorazowo podany jest w opisie danego produktu.

 6. Ceny produktów oraz ich dostępność są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 7. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Polski, z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym umówieniu). Wysyłka poza terytorium Polski może zostać wykonana po wcześniejszym skalkulowaniu kosztów wysyłki, po akcepcie kosztów przez zamawiającego. Płatność za wysyłkę poza Polskę jest możliwa wyłącznie poprzez przelew tradycyjny.

 8. Płatność za zamówione produkty może nastąpić:

  1. przelewem tradycyjnym - na konto: (mbank) 72 1140 2004 0000 3802 4674 3007 // w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia wygenerowany po złożeniu zamówienia

  2. gotówką, przy przesyłce pobraniowej

  3. systemem płatności internetowych, dostępnych w sklepie

 9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.

 10. Kupujący ma obowiązek w momencie otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru. W razie stwierdzenia niezgodności z zamówieniem lub uszkodzeń transportowych, powinien sporządzić protokół niezgodności w obecności kuriera i dostarczyć do Sprzedającemu jako podstawę reklamacji.

§ 4

 1. Sprzedający udziela na swoje produkty gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą przebudowy lub modyfikacji produktu, które zostały nieuzgodnione ze Sprzedającym.

 2. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości (parametrów) produktów:

  1. stałość barwy

  2. normalnego zużycia produktu

  3. skutków fizycznych i chemicznych uszkodzeń elementów sprzętu, spowodowanych uderzeniami, wstrząsami lub działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska

  4. wad, wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

  5. uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części nie zatwierdzonych przez producenta

  6. uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia

 3. Gwarancja nie obejmuje przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego wydania i mógł ją w chwili wydania zauważyć.

 4. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres sklepu, lub elektronicznie na podany email kontaktowy. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Kupującego.

 5. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, bądź obniżenia jego ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sprzedający przy akceptacji Kupującego.

 6. Uszkodzony produkt dostarcza kupujący na własny koszt, na adres Sprzedającego.

 7. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z towarem (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku). Do zachowania terminu wymagane jest odesłanie pisemnego oświadczenia. Termin liczy się od daty otrzymania produktu.

 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 9. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.

 10. Zwrot kwoty zakupu Kupującemu nastąpi nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zwracanego produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 5

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS.

 3. W sprawach nie uregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Sklep zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty jak również zmiany ich specyfikacji technicznej.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie zakupionego w Sklepie sprzętu niezgodnie z obowiązującym prawem.

+48 694 875 385

Kontakt

Produkty

Szybkie linki

DobryDestylator to studio produkujące destylatory miedziane do zastosowań domowych. Oferujemy rozwiązania do destylacji prostej (pot-still), oraz kolumny rektyfikacyjne.

Nr. konta: 72 1140 2004 0000 3802 4674 3007

Copyright © 2022 DobryDestylator

Projekt i wykonanie: Smart Pixel